Du lever hälsosamt, du äter hälsosamt, men dricker du hälsosamt?

Kranvattnet i Sverige anses generellt sett vara väldigt bra och vi är vana vid att kunna dricka vattnet direkt ur kranen. Jämfört med andra länder har vi väldigt bra vattenkvalitet. Vårt vatten smakar inte konstigt eller luktar illa som det kan göra i många andra länder. Detta innebär dock inte att vårt vatten är helt fritt från föroreningar.

Är vårt kranvatten rent nog?

Även i svenskt kranvatten kan det förekomma föroreningar i form av kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller, läkemedelsrester, bakterier, parasiter och virus.

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser)

På många platser i Sverige har det uppmätts höga halter av PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i dricksvattnet. PFAS började användas på 1950-talet och har tidigare bland annat använts i impregneringsmedel i textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Det används främst för dess unika egenskaper av att vara både vatten- och oljeavvisande och tål höga temperaturer. Eftersom PFAS inte kan brytas ner hamnar det till slut i vår mat och vatten.

I flera kommuner har man varit tvungna att stänga drickvattenstäckter på grund av att högflourerade ämnen läckt ut i grundvattnet från brandövningsplaser.  År 2013 upptäckte man t.ex. att det fanns mycket höga halter av PFAS i dricksvattnet i en grundvattentäckt i Kallinge, Ronneby kommun. Därför genomförde Livsmedelsverket en kartläggning bland Sveriges kommuner för att se i vilken utsträckning drickvattnet var förorenat av PFAS. Kartläggningen visade att ca 3,4 miljoner svenskar kan ha kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS.

Att dricka vatten med höga halter PFAS ökar risken för negativa hälsoeffekter, enligt Livsmedelsverket. Studier har visat att PFAS kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzym. PFAS är även reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande.

Läkemedelsrester

I en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverketså har man konstaterat att höga halter av många läkemedel, b.la. diklofenak, rinner ut i naturen från avloppsreningsverken. Av de 101 läkemedel som man undersökt i studien så kunde man se att 92 av dem fanns i det inkommande avloppsvattnet och hela 85 av dem hittades i det utgående behandlade avloppsvattnet. Detta är självklart varken bra för människors hälsa eller för miljön.

Tungmetaller

Tungmetaller som t.ex. bly, koppar, kvicksilver, kadmium, och aluminium. Gamla vattenledningar har t.ex. visat sig innehålla bland annat bly och nickel. Bly, även i mycket låga halter, har visat sig påverka hjärnans utveckling hos foster och små barn. Detta kan bland annat leda till lägre IQ.

Renare och godare vatten och bättre hälsa

Vi konsumerar många liter vatten varje dag och rent vatten är avgörande för vår hälsa. En vuxen person bör dricka ungefär 8 glas vatten om dagen. Dricker man tillräckligt med vatten så minskar risken för många sjukdomar.  Finns det föroreningar i vattnet så påverkar det vår hälsa negativt. Genom att dricka filtrerat vatten slipper du få i dig föroreningar som finns i dricksvattnet och du slipper även det klor som tillsätts i vårt kommunala vatten.

Varför du bör filtrera ditt kranvatten:

  • Avlägsnar skadliga ämnen
  • Minskar negativ miljöpåverkan
  • Stora hälsofördelar med filtrerat vatten
  • Mycket billigare än vatten på flaska

Det bästa vattenreningssystemet

Det finns massor med olika tekniker för att rena kranvatten. Det finns dock endast en metod som anses vara den bästa och mest effektiva metoden och den kallas omvänd osmos (Reverse Osmosis RO). 

Omvänd osmos är en teknik som används till att framställa dricksvatten från saltvatten. Här används ett semipermeabelt membran, som är en imitation av membranen som finns i naturen. Tekniken kan användas för att sortera stora molekyler, små partiklar och joner från dricksvatten.

Svenskt vatten är en branchorganisation för Sveriges VA-organisationer. I en rapport från 2017 har man kartlagt olika metoder för att rena PFAS från vatten. Där har man kommit fram till att omvänd osmos är den mest effektiva metoden för att rena vatten från PFAS. På sida 27 i SVU-rapporten kan man läsa följande:

I flera studier har man kommit fram till att omvänd osmos är en mer effektiv reningsmetod för PFAS-ämnen i full skala än rening med granulärt aktivt kol, anjonbytarmassor och andra konventionella metoder (Appleman et al., 2014; Thompson et al., 2011; Quiñones och Snyder, 2009). Omvänd osmos (RO) utmärkte sig eftersom den ledde till att även PFAS-ämnen med korta kedjor (t.ex. PFBA) avlägsnades. RO membran kan vanligen rena bort > 99 % av PFAS i vatten (Tang et al.,2007).

Wetality Water – Ett Komplett Vattenreningssystem

Wetality erbjuder ett unikt vattenreningssystem i 8 steg. Wetality Water-systemet bygger sin teknik på filtreringsprocessen för omvänd osmos med ytterligare sju viktiga komponenter som möjliggör rengöringsprocess i åtta steg!

Steg 1 – Primary Cleaning Filter (PP)

Det omvända osmos-filtret är väldigt känslig och därför används ett primärt rengöringsfilter (Primary Cleaning Filter) för att skydda det. Det primära rengöringsfiltret tar bort de största partiklarna som hår, sand smuts, rost och annat skräp.

Steg 2 – Carbon clean filter (GAC)

Det andra steget i filtreringsprocessen är ett kolrengöringsfilter (GAC) som tar bort klor- och bekämpningsmedelsrester samt andra smak- eller luktföroreningar. Detta filter är inte bara viktigt för att klor är dåligt för vår hälsa utan äve på grund av att det kan förstöra RO-systemet.

Klor och kloraminer används som desinfektionsmedel i kranvatten, men gör att det luktar och smakar obehagligt. Historiskt har dessa element lagts till den offentliga vattentillförseln för att förhindra vattenburna sjukdomar.

Kolrengöringsfilter (GAC) eller kokosnötkolaktiverat filter är tillverkat av organiska material med högt kolinnehåll som trä, brunkol och kol. Det är en beprövad metod för att ta bort vissa kemikalier, särskilt organiska kemikalier, från vatten.

Kolfilter har dock visat sig lämna små mängder filtreringsföroreningar (partiklar orsakade av själva filtreringen, inte ursprungligen närvarande i vatten) i det filtrerade vattnet. Nästa steg i filtreringsprocessen tar hand om detta.

Steg 3 – Reverse osmosis preparation filter (PP)

Reverse Osmosis Preparation Filter (Polypropylen (PP)) tar bort de sista föroreningarna efter kolfiltreringen och förbereder vattnet för membranet Reverse Osmosis (RO).

Detta filter är, bland annat, vad som gör Wetality Water system så speciellt. De flesta vattenfiltreringssystem litar på att kolfiltret i steg 2 tar hand om allt smutsigt arbete och placerar RO-filtret direkt efter det.

Eftersom det har visat sig att kolfilter lämnar små mängder filtreringsföroreningar (partiklar orsakade av själva filtreringen, inte ursprungligen närvarande i vattnet) i det filtrerade vattnet, har vi placerat detta RO-förberedningsfilter mellan dem.

Steg 4 – Platinum reverse osmosis membrane (RO)

Platinum reverse osmosis membrane (RO) är huvudkomponenten och hjärtat i vattenfiltreringssystemet.

Omvänd osmosbehandlingsteknologi använder tryck för att tvinga vatten genom ett membranfilter med en precision på 0,0001 mikron som extremt effektivt avlägsnar bakterier, bekämpningsmedel, tungmetaller, salter och andra upplösta ämnen och kemikalier som tillsätts vid behandling av kranvatten.

Steg 5 och 6 – Hydrogen Ion Boost + PH BOOST (AAF)

Detta 2in1-filter tar hand om två steg: vätejoner ökar vilket resulterar i att vattnet kan vitalisera hela kroppen.

Vattenmolekylstorleken reduceras för att skapa mer absorberbart vatten och öka hydratiseringen. Det förbättrar också PH-balansen mellan syra och bas.

Att tillsätta väte till ditt vatten ökar antioxidanter vilket hjälper din kropp att använda sådant vatten för att få mer vitalitet.
Studier gjorda på vätevatten bekräftar potentiella fördelar, även om det ännu inte är officiellt godkänt att associera hälsopåståenden till sådana metoder. Det här är något du får läsa på om själv och ta ställning till. Du kan även bestämma själv efter att du har använt Wetality Water om du upplever att det stämmer.

Det samma kan sägas för när det gäller PH-boost. Det finns idag inga vetenskapliga bevis för att alkaliskt vatten skulle vara bättre för kroppen, då vetenskapen sällan ställer sig bakom alternativa wellness-lösningar. Det finns dock många människor som upplever förbättrad hälsa tack vare alkaliskt vatten.

PH-nivå är ett tal som mäter hur surt eller alkaliskt ett ämne är i skalan 0 till 14. Det börjar med syra från 1 och ju längre upp skalan går, desto mer alkaliskt är mätningen. Normalt dricksvatten har vanligtvis ett pH på 7. Förespråkare av alkaliskt vatten (pH mellan 8 och 9) tror att sådant vatten kan neutralisera syran i våra kroppar, och därmed hjälpa det allmänna välbefinnandet.

Steg 7 – Mineral Boost (MCF)

Mineral Boost (MCF) -filtret tillsätter mineraler i vattnet som t.ex. järn, magnesium, kalcium, selen och zink.

Remineraliseringsfasen ersätter essentiella mineraler som har tagits bort under de föregående stadierna. Kroppen behöver dessa mineraerl som viktiga dagliga näringsämnen, men de avlägsnas i processen med vattenfiltrering tillsammans med föroreningar.

Det minerala boostfiltret består av en mängd olika kompositer, som frigör spårelement och mineraler som är fördelaktiga för kroppen Denna fas tillför en idealisk mängd mineraler tillbaka i det filtrerade vattnet. Samtidigt hjälper det till att balansera pH i filtrerat vatten med omvänd osmos.

Slutresultatet är ett välsmakande pH-balanserat vatten.

Steg 8 – UV filtration

UV-filtret tar bort alla möjliga rester av patogena organismer och kolloidala partiklar.

Ultraviolett vattenrening har blivit den mest accepterade för slutlig behandling av barriärvatten. UV kan förstöra 99,9% av vattenburna mikroorganismer.

Det är kostnadseffektivt, kräver lite underhåll, snabbt, rent, säkert och pålitligt. Genom att använda detta steg slipper man använda ytterligare ett kolfilter efter RO-fasen, vilket man vill undvika på grund av möjligheten att resterande föroreningar passerar in i filtrerat vatten.

UV-ljus har en livslängd på 10 000 timmar och även om det från början är dyrare att inkludera i filtreringssystemet kräver det vanligtvis ingen byte under maskinens hela livslängd.

UV-ljus desinficerar vattnet från eventuella överskott av mikrobiologiska bakterier och avlägsnar eventuella överblivna patogena organismer och kolloidala partiklar. Eventuell risk har nu tagits bort från vattnet. UV-filter orsakar inte sekundär förorening av vattnet och omgivningen.

Varför ska man välja Wetality Water System?

Det finns många olika vattenfilter på marknaden och bland dem finns det stora skillnader. Många vattenfilter filtrerar enbart bort en typ av föroreningar och använder sig oftast av en teknologi för filtrering. Detta kan till exempel vara kolfilter, omvänd osmos, UV-filter osv. Fördelen med Wetality Water System är att ett komplett system som använder flera olika filter för att rena vattnet. Omvänd osmos är den bästa och mest effektiva metoden för att filtrera vatten. Problemet med omvänd osmos är att dessa filter tyvärr inte håller så länge på grund av kalklagringar. För att skydda det omvända osmosmembranet så att det håller så länge som möjligt har Wetality Water därför tre olika filter innan vattnet ens når osmosmembranet. Detta är det som kallas steg 1-3. Därefter så har man lagt till steg 5-8 (Hydrogen Boost + PH Boost, Mineral Boost och UV ljus) som oftast är sådant som erbjuds i alternativa vattenreningssystem, men aldrig tillsammans med omvänd osmos. Detta ger tillsammans ett komplett vattenreningssystem med allt-i-ett som inte går att hitta någon annanstans på marknaden.

När man beställer ett Wetality Water System med serviceavtal så får man med ett fullständigt filterpaket från start. Därefter får man ett standard filterpaket var 6:e månad och ett fullständigt filterpaket var 12:e månad. Dessutom får man den senaste versionen av ett helt nytt Wetality Water System var 4:e år helt GRATIS!

Läs mer på WetalityWater.com!

Hur beställer man Wetality Water i Sverige?

Kontakta oss direkt för beställningar av Wetality Water System inom Sverige. Det går bra att kontakta oss genom kontaktformuläret här på hemsidan, eller genom att skicka ett meddelande via vår sida på Facebook Hampa och Hälsa.

 

Wetality Water

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *